بیژن بنفشه‌خواه این عکس را مشاهده کنید.

 

بیژن بنفشه خواه