امیرحسین فتحی این عکس را منتشر کرد.

 

امیرحسین فتحی