منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت:

شکار لحظه

عکس معین باقری

پشت صحنه عاشقانه ٢

منوچهر هادی