علی زندوکیلی با انتشار این عکس نوشت:

خانه مادری

خانه خاطره ها ی بی تکرار

خانه عشاق اصیل

خانه کبوتران یا کریم

خانه گل های حسن یوسف و درختان باهار نارنج

خانه اشک ها و لبخند ها

خانه ای شبیه به بهشت برین

خانه آرامشی چون اقیانوس آرام

خانه ای که به معنای حقیقی

می دونی  که زنده ای و می تونی زندگی کنی

علی زندوکیلی