مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت:

چه خوب می شد

اگر می شد از اینکه زنده ایم

همیشه

خوشحال باشیم ...

مرجانه گلچین