آتیلا پسیانی با انتشار این عکس نوشت:

محله برو بیا

سال ١٣٦١-١٣٦٢

کارگردان : داریوش مؤدبیان

آتیلا پسیانی