رویا میر علمی با انتشار این عکس نوشت: 

نه کاری از من برمی‌آیدونه از تو زخم چه میتواند بکندبا چاقویی که در آن میچرخد؟

نزار قبانی

رویا میرعلمی