پرستو صالحی با انتشار این تصاویر نوشت:

من و حدیث می خوایم خاطرات بیست و یک سال رفاقت و باهاتون ورق بزنیم ...

خودمون هم از دیدن عکس های اون سال ها خنده مون گرفت 

گفتیم چون به خاطر کرونا هشت ماه هست نشده همدیگه رو ببینیم (بله ما درست همینقدر به پروتکل های بهداشتی پایبند بودیم به خاطر خودمون و عزیرانمون) فردا یکشنبه ساعت بیست و یک، یک لایو دو نفری با هم بریم ، موافقیین.

 

1

2

3