تصویر منتشر شده از بهاره رهنما در جشن تولد همسرش را مشاهده می کنید.

 

بهاره رهنما