نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: پاییز زیبا در تالش 

 

نسیم ادبی