حسام منظور با انتشار این عکس نوشت: قصر_موزه توپکاپی استانبول، پارسال همین موقع ها...

خودمون که به خودمون رحم نمی کنیم ،امیدوارم خدا این زمستان به همه ما رحم کنه...

#در_خانه_بمانیم#خطر_کرونا_جدی_است 

حسام منظور