مهمان برنامه یه روز تازه شبکه تهران در سالگرد شهدای دفاع و آزادسازی سوسنگرد گفت: از ۳۲۰ نفری که داخل سوسنگرد بودیم و برای حفظ شهر مقاومت می‌کردیم، ۲۰۰ نفر شهید شدند.