ساناز سماواتی با انتشار این عکس نوشت: گفتم یک عکس با انرژی مثبت و خوب بزارم....

تو این روزای خود قرنطینگی حال دلامون خوب بشه و امیدوارم منتظر اتفاقات خوب بشیم.‌ آمین

تقدیم به شما.

عکس مربوط به روزهای قبل از کروناست.‌ 

ساناز سماواتی