آنا نعمتی با انتشار این عکس نوشت: ثبت لحظه ها در زمان ِ بی زمانی

 

آنا نعمتی