منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: تولدت مبارک حامد جان.

سلامت باشی برادر 

منوچهر هادی