محسن کیایی با انتشار این عکس نوشت:  این شعر خیلی به این روزای ما میخوره

کوچه ها باریکن دکونا بسته ست

خونه ها تاریکن طاقا شکسته ست

ازصدا افتاده تار و کمونچه

مرده می برن کوچه به کوچه

نگا کن مرده ها به مرده نمی رن

حتی به شمع جون سپرده نمی رن

شکل فانوسین که اگه خاموشه

واسه نفت نیست ، هنو ، یه عالم نف توشه

جماعت من دیگه حوصله ندارم

به خوب امید و از بد گله ندارم

گرچه از دیگرون فاصله ندارم

کاری با کار این قافله ندارم

کوچه ها باریکن دکونا بسته ست

خونه ها تاریکن طاقا شکسته ست

ازصدا افتاده تار و کمونچه

مرده می برن کوچه به کوچه ... 


محسن کیایی