محمد بحرانی با انتشار این عکس نوشت: الوعده وفا...

گذاشتن این عکس سخت بود...اما با تصور اینکه حتی یک نفر بیشتر ترغیب به اهدا خون بشه ، عکس رو گذاشتم.

و اینکه نیاز به خون یک نیاز دائمیه...یک هیجان چند روزه و کمپین و اینها جوابگوی نیاز واقعی به خون نیست.اگر پایه ی اهدای خون هستید اون رو جزو برنامه ی منظم زندگیتون و هر چند ماه یکبار قرار بدین.

دمتون گرم.

محمد بحرانی