امید زندگانی با انتشار این عکس نوشت:

سعی میکنم نبینم نشنوم نگویم

اما خنده تلخ را نه

نمیشود نداشت

ای دوست بیاو

شیرنش باش

امید زندگانی