عباس غرالی با انتشار این عکس نوشت:

زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند ، 

پیدایت می کند و تلالو اولش را ،

برای تو پست می کند ،

زنده باد ...

شمس لنگرودی

عباس غزالی