روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت: 

به خاک خسته تو سوگند

به بغض خفته دماوند

که شوق زنده ماندن من

به شادی تو خورده پیوند

#روشنک_عجمیان #وطن #افشین_یداللهی

روشنک عجمیان