رضا بابک با انتشار این عکس نوشت:

فریادی

نه فریادی نه،اوایی،ترانه ای

تاجهان ارام گیرد

تاکودک گریه دوباره بخندد

مردان مستی کنند،و زنان اواز بخوانندوپرواز کنند.

رضا بابک