افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

چون خود را به دست آوردی

 خوش می رو

اگر کسی را یافتی

دست در گردن او آور

و

اکر کسی دیگر را نیابی

باری دست در گردن خود درآور

اکنون می رو...

تازه و خوش و خرم!

«شمس الحق تبریزی»

افسانه بایگان