بهاره افشاری با انتشاراین عکس نوشت:

من و افشین 

مرد پشت سر من گفت سوارش میشى؟

گفتم :خیر!

گفت چرا ارزون ها؟

گفتم ترجیح میدم باهاش معاشرت کنم از نظر شما ارزونه از نظر من اینروزا اینا چیزاى بیشترى میتونن از منش و معرفت بهم یاد بدن که براى من خیلى ارزش داره..

شتر باشیم اما بامعرفت 

بهاره افشاری