فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت: 

کودکیم را میخواهم. با همه ندانم کاری ها و گریه ها و زمین خوردنهایش. کاش کودکی ام بود. خسته ام از شنیدن این همه تلخی عزیزانممم.تسلیت گفتن راحت نیست. مُردن همه خاطراتِ گذشته مان راحت نیست.

#لطفا_ماسک_بزنید #رعایت_کنیم. لطفا شهر را تعطیل کنید . لطفا دوستمان داشته باشید. #مسیٔولین #کروناویروس 

 

فریبا نادری