سپیده خداوردی در اینستاگرامش نوشت:

گاهی یک نگاه

آنقدر مهربان است که

چشم هرگز رهایش نمیکند

گاهی یک رفاقت

آنقدر ماندگار است که

زمان حریفش نمیشود

و گاهی یک نفر آنقدر عزیز است

که قلب رهایش نمیکند..

سپیده خداوردی