فاطیما بهارمست با انتشار این عکس نوشت:

به رسم پست های اینستاگرامی، شعری، جمله ی قصاری، کپشن پر مغزی زیر این عکس تصور کنید ...

 

فاطیما بهارمست