عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت: روزگار سخت پایدار نیست ولی انسانهای سخت چرا ...

 

عباس غزالی