محمد بحرانی با انتشار این عکس نوشت: یه جور دیگه.... عکس از مصطفی کیایی

 

محمد بحرانی