مونا فرجاد با انتشار این عکس نوشت: فیلم ماهورا همراه با میترا جان حجار

 

مونا فرجاد