شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

«بدی مکن که

دراین کشت زار زود زوال

به داس دهر

همان بدروی که

می کاری ...

مولانا»

شهره سلطانی