داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت:

«تا که بودیم ، نبودیم کسی

کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که خفتیم ، همه بیدار شدند

تا که رفتیم ، همگی یار شدند

قدر آن شیشه بدانید که هست

نه در آن موقع که افتاد و شکست.

داریوش فرضیایی