نیکی کریمی با انتشار این عکس نوشت: امروز دفتر با این دختر خوب و پر تلاش

 

نیکی کریمی