امین زندگانی با انتشار این عکس نوشت:

وقتی بازی خوب تماشاکر رو به وجد میاره،وظیفه خودت میدونی که بابتش از خانم شهره سلطانی تشکر کنی.

بانو خسته بازی خوبتون نباشین.

 

شهره سلطانی و خانه امن