محمد مسلمی با انتشار این عکس نوشت: گذر عمر ...١٣٦٣

 

محمد مسلمی