بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت: من به زندگی ایمان دارم

و به قدرت امید بیشتر...؛ میگذره روزهای تلخ... میاد روزهای بهتر

درضمن از اینکه همراهید و مهربان

ممنونم و سپاسگزار

بهاره کیان افشار