افشین زى نورى با انتشار این عکس نوشت:

به شکوفه ها به باران 

برسان سلام ما را.

متأسفانه استادمان پر کشید.

تسلیت به مردم هنر دوست ایران

هنرمندان و گویندگان فیلم.

افشین ذی نوری