شراره رخام با انتشار این عکس نوشت: بهار که پرستوها می آیند

من کوچ خواهم کرد.

مقصد من شهر آرزوهای آبی ست.

بهار که بیاید

شکوفه ها ناخواسته میشکفند

و من با چمدانی پر از برف

به سوی خورشید می روم.

لحظه ی ناب دل کندن

از نداشته هایم

و خداحافظ

ای داشته های من

شراره رخام