شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: من هم می‌توانستم

مثل تمام زنان

آینه‌بازی کنم

می‌توانستم قهوه‌ام را در گرمای تخت‌خوابم

جرعه‌جرعه بنوشم

و وراجی‌هایم را از پشت تلفن پی بگیرم

بی آنکه از روزها و ساعت‌ها

خبری داشته باشم می توانستم آرایش کنم

سرمه بکشم دل‌ربایی کنم

و زیر آفتاب برنزه شوم

و روی امواج مثل پری دریایی برقصم

می‌توانستم خود را به شکل فیروزه و یاقوت درآورم

و مثل ملکه‌ها بخرامم

می‌توانستم کاری نکنم

چیزی نخوانم و ننویسم

و تنها با نورها و لباس‌ها و سفرها سرگرم باشم

می‌توانستم شورش نکنم

خشمگین نشوم

با فاجعه ها مخالفت نکنم

و در برابر رنج‌ها فریاد نزنم

می‌توانستن اشک را ببلعم

سرکوب شدن را ببلعم

و مثل همه‌ی زندانی‌ها با زندان کنار بیایم

من می‌توانستم

سوالات تاریخ را نشنیده بگیرم

و از عذاب وجدان فرار کنم

من می‌توانستم

آه همه‌ی غمگینان را

فریاد همه‌ی سرکوب‌شدگان را

و انقلاب هزاران مرده را ندیده بگیرم

اما من به همه‌ی این قوانین زنانه خیانت کردم

و راه کلمات را برگزیدم.

سعاد الصباح . شاعر عرب

امروز ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است.

با امید به جهانی بی خشونت علیه مردمان ، جهانی سراسر صلح و آرامش برای زنان و مردان.

#روز_جهانی_خشونت_علیه_زنان

عکس از حسین سپهوند. در تاریخی که درست به خاطرم نیست. چند سال پیش از 

شبنم مقدمی