کامبیز دیرباز در اینستاگرامش نوشت:

ادامه کاراکتر شهنام در آقازاده رو

پیش بینی کنید،

هر کی دقیق بگه شاتش میکنم،

ضمنا،

سیگار نکشید لطفا،

این کارا مال تو فیلماست!

کامبیز دیرباز