سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت:
به باران دل نبند
که هر چهار فصل دیوانه‌ات خواهد کرد
اگر ببارد ، از شوق
اگر نبارد ، از دلتنگی …

خداوردی