السا فیروزآذر با انتشار این عکس نوشت:ملی و راه های نرفته اش

چون می دونم اینجور آدما چقدر ....

قبلش می گم: این فقط یه نقشه !

مثل هر نقش دیگه که باید باهاش زندگی کنی.

السا فیروزآذر