مسعود ده نمکی با انتشار این عکس نوشت:

دفاع مقدس

به این قطار ها که از شهرها به سوی مناطق جنگی می آمد  و رزمندگان را آوردند می گفتند دل_آور

و وقتی از پادگان دوکوهه به سمت تهران می رفت به آنها دلبر می گفتند