شبنم قلی خانی با انتشار این عکس نوشت:

"سنگریزه" ریز است و ناچیز اما اگر در جوراب یا کفش باشد، ما را از راه رفتن باز میدارد!

در زندگی هم بعضی مسائل ریزَند و ناچیز،

اما مانع حرکت به سمت خوبیها و آرامش ما میشوند!

کم احترامی یا نامهربانی

منحرف شدن از راه هدف

تکبر و فخر فروشی به مردم

منت گذاشتن هنگام کمک کردن

ناتوانی در رسیدن به موفقیت

بخشی از سنگریزه‌های مسیر تکامل ما هستند!

آنها را بموقع کنار بگذاریم تا از زندگی لذت ببریم.

 

شبنم قلی خانی

1