مهدی کوشکی با انتشار این عکس نوشت:

خیلی طول می کشه یادت بیاد برای چی در زدی؟ 

منفی خودتی

ممنون که دیدین، حالا که کشتنش نظرتونُ بنویسین.

دمتون گرم.

مهدی کوشکی