شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت:

درخت ها اسم فصل ها را نمی دانند

گل ها ساعت را. 

اما آفتاب که بتابد

از نور جان می گیرند و

دمِ یکروزه می کشند

آن چه «شب»ش می خوانیم

بازدمِ نرم آن هاست.

بندهاشان که جا باز می کند

و پوست مرده ی برگ هاشان که فرومی افتد

درخت

نه شِکوه می کند

نه از گذر عمر ناله ای. 

آن چه «زمستان»ش می خوانیم 

فقط یک خواب موسمی ست.

اسیر تداومِ بی توفیر که می شوند

نه سرجدایی می کنند

نه تفکیکِ اقلام.

طبیعت هیچ وقت پی گیرِ آن نیست 

که گل ها ساعت را بدانند

درخت ها اسم فصل ها را.

شیوا ابراهیمی