سپند امیر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

این شهر بى نقاب قبولم نمیکند..

 

سپند امیرسلیمانی