هوتن شکیبا در پستش نوشت:

ممنون اجازه دادین با شما عکس بگیرم جناب

تولدت مبارک اشکِ کار بلد

رفیق

هوتن شکیبا