نرگس آبیار در پستش نوشت:

«خاک کشور را نفروشید»

باز هم تاراج خاک تپه‌های بافت کهن و تاریخی ابرندآباد.

تا کی قرار است این تخریب‌ها ادامه‌ داشته باشد. شرم بر مسیٔولی که اجازه می‌دهد این تخریب‌ها اتفاق بیفتد. بابت ذره ذره این خاک، خون شهیدی بر زمین ریخته و ما به آسانی اجازه می‌دهیم تاراجش کنند. شاهدیه نیازمند استقرار یک پایگاه حفظ میراث فرهنگی در درون بافت است که مدت‌هاست آن را پیگیری می‌کنیم و جوابی نگرفتیم.

البته یگان میراث فرهنگی سر رسید و مانع ادامه کار شد. با اینهمه خاک های بسیاری برده بودند و تخریب بسیار