علی شادمان در پستش نوشت:

«شخصی»

حشمت الله رشنوادی

فرزند رضا رشنوادی

و

نوه ی

نایب کریم خانِ رشنوادی

چِشم از جهان فروبست ، خدا او را میامرزد

مردی بزرگ ، پَدر و پدر بزرگی مهربان بود ، سراغ نداشتم شریف تر از این مرد .

اهل عرض تسلیت های فامیلی در فضای مجازی نیستم ، اما حشمت الله رشنوادی صرفن پدر بزرگ من نیست ، یکی از نجیب زادگان زادگاهم نمی گویم «بود» می گویم هست و خواهد بود ...

وظیفه داشتم که به عنوان فَرزند ایلام رَفتنِ یکی از بُزُرگان زادگاهم و یکی از بزرگان ایلِ اصیل رشنوادی را به مَردم شهرم تسلیت بگویم و برای مادرم و خانواده ام آرزوی صبر کنم .

به احترامش کلاه از سر بر می دارم و می گویم بابا حشمت عاقبت به خیری همین بود که می گفتی ، همین بود که شما بودی ، جز خوبی و شرافت کسی از شما چیزی به یاد ندارد .

روحت در بهشت شاد بابا جان 

علی شادمان