فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت:

فریبا کوثری

انسان بی شباهت به «آب» نیست؛

اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد،

باید جریان داشته باشد؛

باید پیِ برخورد با سنگ ها و سختی ها را به تنش بمالد؛

باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد؛

تا باران شود و بر جهان ببارد…

وگرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد،همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمی دهد؛

با دیگران که کنار نمی آید هیچ،

خودش را هم نمی تواند نجات دهد...!

مرداب می شود و می گندد …

مثل آب جاری باش ...